БАГАДУР

  богадырь, багырь, богатырь - удалой киргизский наездник, храбрец, смельчак.
Навигация: [Б] [БА] -> бабисты баби бабиды -> бабуин -> бавкида -> багет -> багра -> бадиджан